O nama

Grupa za konceptualnu politiku (GKP) iz Novog Sada je nevladino udruženje osnovano radi ostvarivanja interesa u oblasti razvoja samoupravljanja, demokratije i nove politike udruženja građana u Srbiji i šire. GKP nastoji da aktuelizuje politiku samoupravljanja u smislu ohrabrenja građana na autonomno političko samoorganizovanje i na neposredno učešće u upravljanju i odlučivanju u stvarima od zajedničkog i javnog interesa u lokalnim zajednicama. Ovi procesi uključuju komunikaciju sa institucijama lokalne uprave i jedan od najznačajnijih ciljeva GKP-a je organizovan rad na revitalizaciji mesnih zajednica u Novom Sadu, kao najviših oblika uprave u lokalnim zajednicama u Novom Sadu, utoliko pre jer je Novi Sad potpuno centralizovan grad koji ima svega dve opštine, i kao takav je najveća opština u Evropi. Pored održavanja mnoštva tribina, predavanja, diskusija i „Javnih skupština stanara“ sa građanima u mesnim zajednicama u Novom Sadu, GKP je sa komšijama u više navrata organizovao zborove građana – institucije neposrednog učestvovanja građana u radu mesne i lokalne zajednice – kojim je rešeno više pojedinačnih problema sa kojima se građani susreću. Tako se GKP zalaže za ohrabrenje građana da pokreću zakonima propisane instrumente njihovog neposrednog učešća u organima lokalne samouprave, kakvi su narodne inicijative i zborovi građana. U ovom trenutku, GKP se sa građanima bori za uspostavljanje principa otvorenosti mesnih zajednica u Novom Sadu, jer je slobodno učešće građana i inicijativa u njima zaustavljeno partijskom uzurpacijom ovih institucija lokalne samouprave.

GKP su 2011. godine osnovali lokalni aktivisti u Novom Sadu koji su u tom trenutku bili i predsednici skupština stanara u zgradama u kojima žive. Problem održavanja zgrada i opstanka stambenog fonda, tj. politike stanovanja, tada je formulisan sledećom krilaticom: u poslednjih dvadeset godina smo ostali bez posla, a u narednih dvadeset ćemo ostati bez krova nad glavom! Od 2013. godine se rad GKP-a na pitanju povezivanja i organizovanja stanara i njihovih skupština odvija projektno, kroz projekat koji nosi naziv „Lokalne politike i urbana samouprava“. U okviru njega GKP je organizovao preko pedeset javnih događaja i diskusija sa stanarima i građanima, započeo sa razvojem Inicijative za udruživanje skupština stanara u Novom Sadu, i objavio 6 brojeva biltena STANAR u tiražu od 120.000 besplatnih primeraka. Mesni forum je stalno mesto susreta i konsultacija sa građanima u prostorijama GKP-a u Novom Sadu, gde se na zajedničkim osnovama radi na artikulaciji zahteva i problema sa kojima se građani i udruženja suočavaju, i sada će biti usmerene na problem mesnih zajednica i prava učestvovanja u njihovom radu. Novi Zakon o stanovanju (2016) značajno je izmenio uslove u kojima je za stanare moguće održavanje njihovih zgrada, i GKP radi na osnaživanju stanara i (ne-)profesionalnih upravnika stambenih zajednica kako bi poboljšali uslove u kojima deluju. Zbog zatvorenih mesnih zajednica, jedino mesto za okupljanje građana i generisanje lokalnih akcija u ovom trenutku predstavljaju Mesni forumi.

U vremenu koje GKP definiše kao permanentnu izbornu kampanju i kao svođenje politike ljudi na izbornu politiku i politike udruženih građana na reprezentativnu i parlamentarnu politiku, od izuzetne važnosti je boriti se za prostor za permanentnu politiku i aktivizam građana i njihovih udruženja, koje za GKP uključuje i ostvarenje prava građana da neposredno učestvuju u upravljanju javnim politikama od zajedničkog interesa. U tome se sastoji rad GKP-a na novoj politici udruženja građana, koja predstavlja autonomno političko organizovanje građana na distanci od države, što pre svega znači da su u pitanju udruženja građana koje država nije osnovala niti njima upravlja, ali i stalnu borbu za političko artikulisanje autentičnih potreba ljudi i njihovih udruženja. GKP je takođe članica Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (ANKSS) i jedno je od udruženja koja su se u junu 2016. godine okupila u Inicijativu Nezavisne kulturne scene Novog Sada kako bi delovale u pravcu rešavanja problema marginalizacije samo-organizovanih građana i poboljšanja uslova delovanja udruženja građana u oblasti kulture.

GKP se takođe bavi istraživanjem savremene politike i umetnosti, i izdavaštvom koje je važno za mišljenje i delanje Grupe, u okviru kojeg je sa francuskog na srpsko-hrvatski jezik prevedeno i objavljeno nekoliko naslova: “Antropologija imena” Silvena Lazarisa (Sylvain Lazarus) i “Teorija subjekta” Alena Badiua (Alain Badiou). GKP trenutno radi na prevodu “Cartographies schizoanalytiques” („Shizoanalitičke kartografije“) Feliksa Gatarija (Félix Guattari), koja treba da bude objavljena tokom 2018. godine. 

Grupa za konceptualnu politiku

Pariske komune 42 (lokal u prizemlju)

Novi Sad

tel. +381 (0)21 6333 013

e-mail: konceptualnapolitika(at)gmail.com