Inicijativa Nezavisne kulturne scene Novog Sada je uputila zvaničan dopis Članu Gradskog veća za kulturu sa molbom i zahtevom za organizovanje javnih razgovora povodom rezultata konkursa.

Novi Sad, 07. jun 2017.

MOLBA I ZAHTEV ZA SAZIVANJE JAVNOG SASTANKA I RAZGOVORA POVODOM REZULTATA KONKURSA ZA SAVREMENO STVARALAŠTVO ZA 2017. GODINU

Poštovani,

Obraćamo Vam se kao Članu gradskog veća za kulturu i preko Vas Gradskoj upravi za kulturu sa apelom da u svojstvu Vaše nadležnosti sazovete javne sastanke i razgovore na temu rezultata konkursa i konkursnih procedura, povodom nedavno objavljenih rezultata konkursa za projekte u kulturi, kako bi nastavili dobru praksu demokratskog dijaloga Gradske uprave sa svim subjektima zainteresovanim za sprovođenje gradske kulturne politike.

Svrha sazivanja javnih sastanaka i otvorenog razgovora povodom rezultata konkursa za projekte u kulturi je da se uspostavljanjem javnog dijaloga zainteresovanih aktera doprinese razmeni iskustava, znanja i veština za unapređenje postojećih konkursnih procedura (definicije tematskih oblasti konkursa, standardizacije procedura rada komisija, modela objavljivanja rezultata konkursa, proporcije raspodele budžetskih sredstava po konkursnim oblastima, itd.), kako bi se zajedničkim radom otvorio proces za izradu boljeg modela za buduće konkursne raspise, uz očuvanje integriteta komisija i autonomnosti njihovog rada.

Stoga Vas pozivamo da u najskorije vreme, na odgovarajućem javnom mestu i u odgovarajućem formatu omogućite realizaciju takvog dijaloga i pozovete članove komisija koji bi sa zainteresovanom javnošću razgovarali o konkursnim procedurama na kojima su radili, s obzirom da se rad konkursnih komisija razlikovao prema tematskim oblastima, i javno obrazložili svoje odluke za prihvatanje ili neprihvatanje projekata, a prema Uredbi o kriterijumima, merilima i načinima izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta RS, AP, odnosno jedinica Lokalne samouprave.

Kao najadekvatniji model preporučujemo sazivanje tri javna razgovora, prema strukturi samog konkursa, gde bi članovi svake konkursne komisije podelili sa javnošću svoja iskustva u radu – kako bi sticanjem uvida u pretpostavke problema mogli zajedno misliti o pretpostavkama njihovih rešenja.

Na ovaj način zajednički doprinosimo uspostavljanju većeg učešća korisnika u procesu donošenja odluka posebno u vezi sa distribucijom javnih budžetskih sredstava, veće transparentnosti celog procesa i bolje komunikacije Gradske uprave kao servisa građana sa svim akterima u polju kulture.

Našem apelu za sazivanje javnih razgovora se pridružuje i Milica Pekić (koja je u radu komisije učestvovala ispred Inicijative nezavisne scene kulture Novog Sada), predsednica komisije za izbor projekata u kulturi iz oblasti savremenog stvaralaštva – Savremeno-umetničke, istraživačke i edukativne delatnosti, i koja je voljna da svoje iskustvo i svoje uvide javno podeli sa zainteresovanom javnošću.

Ukazujemo da bi sazivanje javnih sastanaka i razgovora moralo biti vremenski adekvatno i odgovorno, tj. u najkraćem vremenskom roku, kako bi se odgovorilo na aktuelnu situaciju i potrebe aktera u kulturi. Stoga, uz istovremeno zalaganje da se Akcioni plan usvoji što pre, kao mera koja će omogućiti proceduralno uspostavljanje budućih Foruma za kulturu kao mesta participacije građana u kreiranju gradske kulturne politike, apelujemo da se spram aktuelne situacije napravi ustupak sa javnim razgovorima kao vid paralelnog procesa i političke volje donosioca odluka, kao i u slučaju donošenja Odluke o načinima, merilima i kriterijumima za sufinasiranje tekućih rasohoda i izdataka Udruženja u kulturi koja svojim radom doprinose razvoju kulture grada Novog Sada.

Naše očekivanje sazivanja javnih razgovora na temu konkursa se nastavlja na Vaše javno obećanje saopšteno tokom pregovora sa Inicijativom nezavisne scene Novog Sada, da ćete, razumevajući takvu u suštini zajedničku potrebu kako aktera u kulturi tako i samog Grada, tako i učiniti. Takav dogovor, shvaćen kao izraz političke volje predstavnika grada za sprovođenjem mera poboljšanja uslova rada u oblasti kulturnog stvaralaštva u skladu sa principima participativnosti i transparentnosti, predstavljao je pretpostavku da Inicijativa nezavisne scene Novog Sada aktivno učestvuje u daljim pregovorima i radu na koncipiranju Strategije kulturnog razvoja grada u periodu od 2016-2026 i formulisanju Akcionog plana za njeno sprovođenje. U tom smislu, ispunjenje prvobitnog očekivanja da se javno raspravlja o rezultatima konkursa i načinima rada konkursnih komisija Inicijativa oseća kao principijelnu pretpostavku realizacije ciljeva postavljenih Strategijom Akcionim planom.

Smatramo da je u zajedničkom interesu da demokratski i na principima transparentnosti uredimo odnose i procedure u oblasti kulturne politike grada otvaranjem predloženog dijaloga. U tom smislu bi sazivanje javnih razgovora povodom konkursa predstavljalo podršku realizaciji Strategije kulturnog razvoja grada, kao uvod u buduće Forume za kulturu na kojima bi akteri u kulturi imali priliku da se direktno uključe u procese razvoja kulturne politike.

U očekivanju ispunjenja iskazane političke volje sa Vaše strane,

sa poštovanjem,

Nezavisna kulturna scena Novog Sada

print

Posted by admin

Leave a reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *