Nakon godinu dana od formiranja, Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada, dočekali smo i prvi javni radni sastanak koji je okupio Gradsku upravu za kulturu, Člana gradskog veća za kulturu i ostalih aktera u kulturi, od institucija, reprezentativnih udruženja do udruženja građana i pojedinaca. Za razliku od pregovaračkih sastanaka, ovi sastanci predstavljaju javne sastanke radnog tela – Foruma za kulturu – i deo su Strategije kulturnog razvoja grada.

Podsećanja radi, neposredni povod za formiranje Inicijative 2016. godine bio je nepovoljan rezultat gradskog konkursa za kulturu po udruženja građana sa nezavisne scene u kulturi. Godinu dana kasnije imamo prvi radni sastanak Foruma za kulturu, i to sastanak posvećen obrazlaganju načina rada i principa odlučivanja komisija za dodelu sredstava za ovogodišnje sufinansiranje projekata na gradskom konkursu za projekte u kulturi. Formalno gledano, ovo predstavlja uspeh, naročito ako se uzme u obzir da praksu dodele javnih sredstava prati burazerska raspodela, sastanci iza zatvorenih vrata, nejasni principi odlučivanja, veo tajnosti oko članova komisija. U tom smislu, ovakav javan skup predsednika komisija, Gradske uprave i ostalih aktera je bio nezamisliv pre samo godinu dana. Međutim, pitanje je koliko je skup doprineo većoj transparetnosti i participativnosti, za koju se, deklarativno, svi okupleni akteri zalažu.

Od većine predstavnika komisija smo čuli samo načelne iskaze i uveravanja da se radilo transparentno i objektivno, u skladu sa kriterijumima bodovanja predloga projekata. Međutim, samo smo od Milice Pekić, predstavnice nezavisne kulturne scene u jednoj od komisija, čuli detalje o procesima odlučivanja i kriterijumima prilikom ocenjivanja projekata. Šta više, da nije bilo njenog izlaganja mišljenja smo da ostali predstavnici ne bi mogli jasnije da artikulišu šta misle pod transparentnim radom u okviru svojih komisija. Na ruku smislenoj i konstruktivnoj diskusiji nije išlo ni nastupanje druge zainteresovanje strane, odnosno organizacija, korisnica budžeta, koje su mahom izlagale o značaju vlastitog rada i u skladu sa tim tražile objašnjenje zašto nisu bile više podržane iz budžeta, pri čemu je izostala tematizacija i problematizacija rada samih komisija i zahtev za analizom rada svake komisije, i tako se ponovo ostalo na starim pozicijama i taktikama kritike, prebacivanja sa jedne strane, i odbrane sa druge.

Iako je Inicijativa u svojim analizama rezultata konkursa uvidela da je i dalje na delu favorizovanje komercijalnih festivala, trošenje javnog novca na sadržaje koji nisu dostupni građanima niti se mogu svesti pod kulturno-umetnički kontekst, kao i podržavanje obskurnih organizacija, mišljenja smo da bi insistiranje na ovim uvidima, i forsiranje antagonizma, samo produbilo jaz među akterima scene, bez jasne vizije šta činiti dalje.

Smatramo da je stvari moguće menjati samo ukoliko su svi akteri spremni da polože račun o svom radu i da javno progovore o problemima sa kojima se susreću, a da ovaj Forum nije otvorio prostor za takav proces. Podsećamo da je Inicijativi uskraćeno ispunjenje obećanja da će biti organizovana pojedinačna javna rasprava o radu svake pojedinačne komisije, što vidimo kao nedostatak političke volje i hrabrosti da se uspostave principi transparentnosti i demokratičnosti, mimo svih formalnih procedura. Forumi neće ništa bitnije promeniti ukoliko ne radimo na dekonstrukciji ljubazne i ograničavajuće formalnosti koja održava status quo i nastavlja da urušava kulturu, kako u pogledu na već postojeće inicijative tako i u pogledu na one buduće.

U Novom Sadu, 26. jula 2017. godine

Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada

print

Posted by admin

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *