Novi Sad, 22. jul 2021. godine

Ovim saopštenjem, udruženje građana Grupa za konceptualnu politiku upozorava javnost da će usvajanjem novog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, čiji se Nacrt nalazi na javnoj raspravi, Srpska napredna stranka oduzeti suverenitet građanima Republike Srbije i smanjiti već dostignuti nivo njihovih ljudskih prava. Budući da su i suverentitet i ostvarena prava građana garantovana Ustavom, ovaj Nacrt smatramo i protivustavnim.

Zato pozivamo građane da se zapitaju: Kome je potrebno da se referendumska odluka usvaja čak i ispodpolovičnom izlaznošću?

U članu 2. Nacrta ovog zakona stoji da će odluka doneta na referendumu biti punovažna i obavezna ako je za nju glasala većina izašlih birača, a ne većina građana sa pravom glasa, kako je to bilo utvrđeno starim Zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi. Ukoliko se takav predlog usvoji, suverenitet građana će biti zloupotrebljen i prisvojen od lica i interesnih grupa čije će se odluke i namere podmuklo skrivati iza ovog važnog instrumenta učešća građana u neposrednom odlučivanju i upravljanju. Ovo neće biti prvi put da se zlodela vrše u ime naroda i da se vlast naše zemlje sakriva iza kolektivne odgovornosti nabacujuću nam uz to i krivicu. Slutimo da će se ova dela ticati našeg prava na život i zdravo životno okruženje, kao što su se u nedavnoj prošlosti ticala rata koji je u naše ime bio vođen.

Pored ovog, tu je i drugo pitanje koje bi građani Republike Srbije trebalo da postave: Kome je stalo da se građani obeshrabre i odvrate od korišćenja prava na referendum i narodnu inicijativu?

Situacija u koju se članom 7. Nacrta zakona dovode građani je neprihvatljiva, jer su prinuđeni da sami dokazuju autentičnost svojih potpisa. Osim troškova, ovakav stav zakona bi građanima nametnuo i obavezu organizovanja procedure overe potpisa, što po našem mišljenju ne odgovara osnovnom cilju Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i suprotno je praksama zemalja Evropske unije u kojima potvrdu validnosti potpisa utvrđuju državne institucije, a ne građani angažovanjem notara. Overa potpisa na teret građana, koji je materijalni i organizacioni, kao norma, u sebi sadrži pretpostavku zloupotrebe koja se takođe stavlja na teret građana, što ovakvu normu čini problematičnom i u pravnom smislu, a ne samo političkom.

Na primeru poslednjih izbora za savete mesnih zajednica u Vojvodini, imali smo priliku da se uverimo da ova vlast radi na uništenju svakog oblika neposrednog učešća građana u upravljanju i odlučivanju. Zloupotrebe zakona, odluka i statuta i dezavuisanje procedura njihovog usvajanja pokazali su nameru ove vlasti da građane isključi iz političkog života. U trenutku kada se u Republici Srbiji najozbiljnije i najdublje zadire u pravo na život i zdravo životno okruženje ljudi, posledice ovakve zakonodavne vlasti su nesagledive i mogu biti neotklonjive za duži vremenski period.


Grupa za konceptualnu politiku 

print

Posted by Branka Ćurčić

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *